Fietsrapport Edegem - 2018
Knelpunten
Inhoud
 1. Inleiding
 2. Methode
 3. Details
 4. Kaart
 5. Besluit


Wie geregeld in Edegem fietst, is het wellicht opgevallen dat er de laatste jaren al heel wat ten goede is veranderd voor de fietsers. We denken aan de heraanleg van de Kontichstraat en van het Grijpegemplein. Dit zijn enkele mooie voorbeelden van onze volgehouden inspanningen voor comfortabeler en veiliger fietsverkeer in Edegem. Er werden ook enkele kruispunten veiliger gemaakt. Daarnaast werden nog een 20-tal kleine knelpunten (zoals putten in de weg) door ons aan de wegbeheerder gesignaleerd en door deze laatste opgelost.

Verkeersveiligheid is één van de belangrijkste redenen om de fiets te laten staan. Meer veiligheid zorgt voor meer fietsers. Een traject waar fietsers zich niet veilig voelen, of waar het comfort zodanig slecht is dat fietsers het mijden, wordt een knelpunt. Lees verder in het Fietsersbond Memorandum Gemeenteraadsverkiezingen 2012, punt 3 Veiligheid.herschrijven

Uiteraard zijn er ondertussen ook al knelpunten opgelost, en in maart 2018 werd een verse lijst opgemaakt die u hier ziet.

Deze selectie is gebaseerd op basis van veiligheid en risico op ongevallen. Knelpunten die eerder te maken hebben met fietscomfort, fietsstallingen of trage wegen komen immers in de andere luiken van het fietsrapport (fietsparkeren, comfortmeting en binnenwegen) ruim aan bod.De tabel hieronder geeft het overzicht van de knelpunten waarop je in de enquête kon scoren.
Klik op de naam van het knelpunt om de fiche met details te lezen.

Bij elk punt hebben we het probleem kort omschreven en hebben we tevens een voorstel ter verbetering genoteerd.

 1. Prins Boudewijnlaan: uiterst gevaarlijk oversteken
 2. Hovestraat: ondermaats fietspad + gevaarlijk kruispunt
 3. Boniverlei: fietspad in slechte staat
 4. Doelveldstraat: fietsers in verdrukking
 5. Strijdersstraat: fietsers in verdrukking
 6. Buizegemlei:fietsers in verdrukking
 7. Doornstraat: eilandje in midden
 8. Mechelsesteenweg: oversteekbaarheid + dubbelrichting fietsen
 9. Wilrijkstraat
Update september 2018:
De Fietsersbond is gematigd blij met de heraanleg van de fietspaden langs de Drie Eikenstraat, het is nu prettig fietsen richting UZA en Wilrijk.
Ondanks een volledige heraanleg zijn er toch nog steeds enkele gevaarlijke punten voor fietsers en voetgangers, aangeduid op de kaart hieronder.Kaart Fietsknelpunten Edegem weergeven op een grotere kaart.De Fietsersbond Edegem verwacht van de gemeente dat zij de geïnventariseerde problemen opneemt als uitdagingen om in de komende beleidsperiode de knelpunten weg te werken en de veiligheid van de fietsers te bevorderen. De Fietserbond is er zich van bewust dat niet alle problemen tegelijk opgelost kunnen worden, maar verwacht wel een concreet initiatief dat rekening houdt met de prioriteiten van de Edegemse fietsers. Meer in het bijzonder vraagt de Fietsersbond om zich te focussen op de top 5 knelpunten:

1. Prins Boudewijnlaan: uiterst gevaarlijk oversteken.
Ondanks de aandacht voor dit knelpunt in het Mobiliteitsplan 2002, het bestuursakkoord 2007-2015 en het strategisch project 2008- 2017, is in de afgelopen beleidsperiode de oversteekbaarheid van de Prins Boudewijnlaan niet verbeterd. Integendeel, door de toenemende drukte wordt het oversteken als maar moeilijker. In de enquête steekt dit knelpunt er met kop en schouders bovenuit. Allicht heeft dit ook te maken met het feit dat er op deze weg zware ongelukken hebben plaatsgevonden, soms helaas met dodelijke afloop. Onze afdeling heeft dit knelpunt als prioriteit gesteld sinds haar oprichting in 2003. We hebben in 2007 een concept van mogelijke oplossing voorgesteld. Ondertussen raast het moordend autoverkeer op deze weg verder en worden mensen gedood en gewond in vermijdbare ongevallen.

2. Strijdersstraat: fietsers in verdrukking
Dit probleem krijgt terecht een hoge prioriteit van veel fietsers. Ondertussen is de heraanleg van het gemeenteplein klaar en wordt duidelijk dat het tegenrichting fietsen in de Hovestraat even problematisch wordt. Ook al was hier voldoende ruimte, toch werd de rijweg veel te smal uitgevoerd en is dezelfde fout gemaakt als in de Strijdersstraat, met name links parkeren. De bocht Strijdersstraat-Hovestraat is bovendien uiterst gevaarlijk voor fietsers.

3-4: Ondermaatse fietspaden van de Hovestraat en Boniverlei
Terwijl de auto's hier en daar nieuw asfalt onder de wielen hebben gekregenmoeten de fietsers blijven fietsen op te smalle en gevaarlijke fietspaden waarvan het rijcomfort de afgelopen jaren verder achteruit ging. Fietsen op zich is best prettig, maar niet in deze straten. Om meer mensen op de fiets te krijgen voor korte verplaatsingen, moet hier echt wel iets aan worden gedaan.

Verder vormt de aanschaf van het Hof Ter Linden een goede aangelegenheid om het fietscomfort en -veiligheid van de Kasteelweg gevoelig te verbeteren.

Tot slot: de andere knelpunten mogen niet uit het oog worden verloren. Ongetwijfeld kunnen er een aantal minder prioritaire knelpunten vrij eenvoudig worden opgelost, zoals ontbrekende wegmarkeringen en het wegnemen van ongelijke overgangen.