Fietsrapport Hove - 2018
Comfortmeting

Bij de comfortmeting wordt er gebruik gemaakt van de zogenaamde 'meetfiets'. Via deze meetfiets worden via een computer o.a. de trillingen gemeten. Daarbij speelt niet alleen de keuze van het verhardingsmateriaal een rol, maar ook de overgang aan de kruispunten. Verder worden ook de breedte van het fietspad gemeten, de afstand van het fietspad tot de rijweg en de maximum toegelaten snelheid van het autoverkeer.

Na de comfortmeting die we met FB Hove in 2012 met de meetfiets zelf hebben uitgevoerd, behaalde Hove een totaalscore van 3,8. 'Dik gebuisd' om het in scholierentermen te stellen.

De comfortmeting die in opdracht van de provincie Antwerpen in 2015 door FB nationaal werd uitgevoerd, gaf voor Hove een totaalscore van 5,5. Hebben we op dat vlak dan vooruitgang geboekt in Hove? Dat dient genuanceerd te worden. Na Edegem (5,4) is dit het slechtste resultaat van alle 7 Azuragemeenten die deelnemen aan dit Fietsrapport. Buiten Kontich (5,7) behalen de andere gemeenten een totaalscore van 6,1 tot 6,2.
Het gemiddelde voor de ganse provincie Antwerpen bedraagt 6,2. M.a.w. echt goed scoort Hove niet.

Bij de meting die we in 2012 zelf hebben uitgevoerd, hebben we alle fietspaden op grondgebied Hove gemeten. We hebben toen geen metingen gedaan op trajecten met gemengd verkeer (bijvoorbeeld de Kapelstraat zonder de fietspaden).
De comfortmeting door de provincie Antwerpen is beperkt tot het BFF (Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk). Mocht de meting door de provincie ook uitgevoerd zijn op de fietspaden van de Beukenlaan, J.F. Gellyncklaan, Lege Veldkantlaan, Diependaele, enz., zou het resultaat lager geweest zijn.
Bovendien werd door de provincie de meting in de Geelhandlaan op de rijweg uitgevoerd. Fietsers werden toen verzocht om op de rijweg te fietsen. In 2012 hebben wij de metingen uitgevoerd op de fietspaden, omdat die toen nog verplicht gebruikt moesten worden. Mochten de metingen door de provincie ook op de fietspaden uitgevoerd zijn, zou ook dat resultaat lager zijn.

De provincie komt in haar verslag o.a. tot het volgende besluit: "De BFF fietspaden zijn te smal en liggen te dicht bij de rijweg. Bij (her)aanleg dient te materiaalkeuze bij voorkeur asfalt te zijn".

Sinds de metingen in 2015 in opdracht van de provincie, zijn er ondertussen enkele fietspaden heraangelegd.

Geelhandlaan
De Geelhandlaan maakt (gedeeltelijk) deel uit van het BFF. Deze laan heeft sindsdien een grondige 'facelift' gekregen. Onderstaande foto's illustreren dat. Links de oude situatie, rechts de nieuwe, nog zonder bomen.

Geelhandlaan oud Geelhandlaan nieuw

Duidelijk een flinke verbetering waardoor de score merkelijk hoger zou zijn.
Toch zijn we niet onverdeeld gelukkig met het resultaat. Het college blijft vasthouden aan een aantal 'principes' die we niet echt als fietsvriendelijk kunnen bestempelen.
Het steevast kiezen voor de minimumbreedte (150 cm) die door het Fietsvademecum wordt voorgeschreven i.p.v. de aanbevolen breedte (175 cm). Merk op dat oorspronkelijk 120 cm voorzien was, maar dat door ons aandringen een aanpassing naar 150 cm gebeurd is.

Het steevast kiezen voor betonklinkers i.p.v. asfalt, terwijl de rijweg wel in asfalt is aangelegd. Het Fietsvademecum stelt al jaren dat het rijcomfort voor fietsers minstens evenwaardig moet zijn met dat voor auto's. Sinds vorig jaar zijn de voorschriften op dat vlak nog stringenter en wordt in het Fietsvademecum asfalt sterk aanbevolen voor alle fietspaden. (Behalve in uitzonderingen zoals natuurgebieden).
In dat verband sluiten we ons graag aan bij de conclusies van de provincie (zie hoger).
Bovendien maken de fietspaden aan de kruispunten vreemde 'bochten'. Het gaat niet om vloeiende bewegingen, maar om hoeken. De boogstralen zoals in het fietsvademecum voorgeschreven worden niet gerespecteerd. Fietsers kunnen daardoor niet in een vloeiende beweging blijven fietsen. Onderstaande foto's illustreren dat.

Geelhandlaan afbuiging Geelhandlaan afbuiging
Verder buigen de fietspaden aan de kruispunten af naar het trottoir van de zijstraten, waardoor je als fietser op het trottoir terecht komt! Geen mens die kan uitleggen wat hiervan de bedoeling is! Hieronder de kruispunten met de Acacialaan en de Berkenlaan.

Geelhandlaan Acacialaan Geelhandlaan Berkenlaan

Lintsesteenweg
De Lintsesteenweg maakt integraal deel uit van het BFF.
De heraanleg van een deel van de Lintsesteenweg is zo goed als klaar.
De opmerkingen die we voor de Geelhandlaan hebben gemaakt, moeten we ook hier spijtig genoeg herhalen.
Te smal:

Lintsesteenweg

Op bovenstaande foto is zelfs te zien dat het vernieuwde fietspad op sommige plaatsen zelfs nog smaller is dan het oude!
Alweer gebruik van betonklinkers terwijl voor de rijweg asfalt gebruikt is.

Lintsesteenweg

Erger nog: hier is geen schuwzone voorzien. Het gaat dus om een aanliggend tweerichtingsfietspad! Dat is volgens het Fietsvademecum uit den boze!
Bovendien is de breedte (175 - 180 cm) nauwelijks de breedte die voor een eenrichtingsfietspad wordt aanbevolen!
M.a.w. bij een nieuwe comfortmeting door de provincie zou dit deel van de Lintsesteenweg weer een onvoldoende behalen.

Parklaan
Ook hier werd voor rode betonklinkers gekozen. Het betreft een tweerichtingsfietspad dat alweer te smal is. Met zijn 150 cm zou het net voldoen aan de minimumbreedte van een éénrichtingsfietspad.

Hove Parklaan

Bovendien moeten fietsers die vanuit de Geelhandlaan (of P. Van Ostaijenlaan) naar de Beukenlaan fietsen, te dikwijls onnodig de rijweg kruisen.
Een oplossing zou er in kunnen bestaan om er een éénrichtingsfietspad van te maken voor de fietsers vanuit de Beekhoekstraat of de Beukenlaan richting Geelhandlaan. De fietsers die in de andere richting fietsen, kunnen dan (met aanduiding van een fietssuggestiestrook) gebruik maken van de rijweg. Dan doen vele fietsers nu al in de praktijk.

Hove Parklaan Hove Parklaan

M. Vermeeschlaan en Wanninckhove (1ste deel)
De werken in deze 2 straten, aangevat tijdens de vorige bestuursperiode, liepen, door een faillissement van de aannemer, grote vertraging op en werden door een andere aannemer tijdens de huidige bestuursperiode voltooid.
Hier is men afgestapt van aparte (te smalle!) fietspaden en heeft gekozen voor gemengd verkeer in zone 30. Een prima keuze die niet tot conflicten leidt tussen fietsers en auto's. Bovendien mogen fietsers mee genieten van het comfort van asfalt! Links M. Vermeeschlaan, rechts Wanninckhove.

Hove Vermeeschlaan Hove Wanninckhove


g