Fietsrapport Hove - 2018
Fietsbeleid

De vraag is of we in Hove van een geïntegreerd fietsbeleid met een visie kunnen spreken.
Er is in onze gemeente geen mobiliteitsplan, laat staan een fietsbeleidsplan. En als die dan toch zouden bestaan, dan gaat het om goed bewaarde geheimen. Wij vinden alleszins nergens een spoor van dergelijke plannen, noch op de gemeentelijke website, noch dat er ooit melding van gemaakt is in het gemeentelijk infoblad.
Bij het begin van deze legislatuur is in het gemeentelijk infoblad van maart 2013 het 'Beleidsplan Hove 2013 - 2018' opgenomen. Daar kunnen we in het rubriekje 'Hove, een veilige en bereikbare gemeente' enkele algemene principes lezen. Zo lezen we o.a.

  • "We maken een inventaris van voet- en fietspaden en een lijst van prioriteiten voor onderhoud of verbetering".
  • "We evalueren de dorpskern en het gemengd verkeer in het dorpscentrum en gaan voor een betere bescherming van de fietsers".
  • " We verbeteren de verkeersveiligheid,..."
  • "De zone 30 in het dorpscentrum wordt behouden".

Dat de zone 30 in het dorpscentrum behouden is gebleven, stemt ons blij. De verkiezingsfolders n.a.v. de gemeenteraadsverkiezingen 2012 deden ons het ergste vrezen. De toenmalige oppositie had weinig lovende woorden over voor deze snelheidsbeperking. De toenmalige oppositie vormt nu de bestuurscoalitie. En zie, de zone 30 is niet alleen behouden gebleven, maar zelfs nog uitgebreid (o.a. Leliestraat, M. Vermeeschlaan, Wanninckhove). Van voortschrijdend inzicht gesproken! Voor ons prima beslissingen. Het is wel belangrijk dat men in dit verband niet alleen borden plaatst, maar dat er ook zeer geregeld controle moet zijn op de naleving van de snelheidsbeperking.
Van die inventaris van voet- en fietspaden en de lijst van prioriteiten voor onderhoud en verbetering, hebben we nooit iets gelezen of vernomen.
Via de gemeenteraad van mei 2015 konden we (via een vraag van een oppositielid) van de burgemeester wel de volgende planning voor de aanpak van fietspaden en trottoirs vernemen:

  • 2015: Geelhandlaan en rotonde J.F. Gellyncklaan;
  • 2016: Fazantenlaan, Mortselsesteenweg, Lintsesteenweg;
  • 2017: J.F. Gellyncklaan
  • Verwezenlijkt: Geelhandlaan (zie luik comfortmeting)
  • Gedeeltelijk verwezenlijkt: Fazantenlaan, rotonde Gellyncklaan (heel klein deel), Lintsesteenweg (beperkt deel).
  • Niet verwezenlijkt: Mortselsesteenweg en Gellyncklaan

Ondertussen is de heraanleg van de Leliestraat aan de gang. Vreemd, in het lijstje van de burgemeester van mei 2015 was er over de Leliestraat geen sprake. En de Mortselsesteenweg, Gellyncklaan en een groot deel van de Lintsesteenweg zijn plots niet meer prioritair.
Dat doet ons besluiten dat er op vlak van mobiliteit en verkeersveiligheid (en fietsbeleid in het bijzonder) eerder een ad hocbeleid wordt gevoerd. Van een echt fietsbeleid kunnen we volgens ons niet spreken. Kennis, reglementering en inzichten m.b.t. de aanleg van fietsvoorzieningen evolueren voortdurend. Daarnaast stellen we vast dat het fietsverkeer toeneemt en dat er allerlei nieuwe modellen van fietsen in gebruik worden genomen zoals, fietskarren, elektrische fietsen en speed-pedelecs.
Daarom betreuren we het dat het huidige bestuur hardnekkig blijft vasthouden aan de minimumbreedte (150 cm) van de nieuwe/vernieuwde fietspaden, onder het mom dat dit volledig conform het Fietsvademecum is. Dat is natuurlijk niet gelogen, maar men 'vergeet' even voor het gemak dat dit een absoluut minimum is en dat de aanbevolen breedte 175 cm (of meer) bedraagt.
Een andere vaststelling is dat men steeds weer voor betonklinkers kiest (i.p.v. asfalt) onder het mom dat de nutsmaatschappijen in dat verband vragende partij zijn.
De heraangelegde Geelhandlaan en Lintsesteenweg zijn hiervan jammerlijke voorbeelden. Voorbeelden uit de omliggende gemeenten (Boechout, Kontich, Antwerpse districten, tonen dat die stelling niet correct is.
Dat het bestuur niet echt moedige beslissingen durft nemen om het autoverkeer te beperken en het fietsverkeer daadwerkelijk aan te moedigen, kan geïllustreerd worden met de fietsenstalling aan de gemeentelijke A. Rodenbachschool. In de loop van 2017 heeft men de fietsenstalling van de school ondergebracht binnen het schooldomein. De vrijgekomen publieke ruimte werd daarna ingericht als...parking!
Hove Rodenbachschool
Dit is een politiek van tegelijk koud en warm blazen!
En dat terwijl alle scholen (directie, personeel en vele ouders en kinderen) vragende partij zijn om de auto's zo veel mogelijk te weren uit de onmiddellijke schoolomgeving. Alle basisscholen nemen al enkele jaren deel aan onze jaarlijkse applausactie op 21 maart. Dat zegt toch genoeg.
Zijn er dan geen positieve verwezenlijkingen gebeurd tijdens deze bestuursperiode? Absoluut! Dat ontkennen zou de waarheid geweld aan doen.  In het luik 'Comfortmeting' hebben we al enkele zaken vermeld. We vermelden nog enkele verwezenlijkingen en initiatieven.

Kruispunt Geelhandlaan/Kapelstraat
Door de aanleg van een 'eilandje' is het kruispunt overzichtelijker geworden en worden alle weggebruikers beter geleid. Een positieve ingreep.
Hove eilandje Hove suggestiestrook

Fietssuggestiestroken
Om meer duidelijkheid en dus veiligheid te scheppen, heeft men een aantal fietssuggestiestroken consequent in het geel aangeduid. Zo wordt het voorgeschreven in de laatste update (april 2017) van het Fietsvademecum.

Op de Mortselsesteenweg werden de grijze betonklinkers die bij de aanleg tijdens de vorige legislatuur waren gebruikt, vervangen door gele. Een goed initiatief.
Hove Mortselsesteenweg Hove Mortselsesteenweg

In de Kapelstraat en de Boechoutsesteenweg werden de suggestiestroken (aangeduid met een fietslogo) voor een deel met gele verf aangeduid. Een goed initiatief, maar we vragen ons af waarom de suggestiestroken niet helemaal in het geel werden geschilderd. Dat zou het geheel voor fietsers en automobilisten duidelijker gemaakt hebben.
Hove suggestiestrook Hove suggestiestrook
Links richting Edegem, rechts richting Boechout
Hove suggestiestrook
Het kan natuurlijk niet de bedoeling zijn dat het zebrapad overgeschilderd wordt! Voetgangers op het zebrapad blijven voorrang hebben, ook op fietsers!

Op de Lintsesteenweg werden de rode betonklinkers vervangen door gele. Niet echt een prioriteit voor ons, maar het kan natuurlijk geen kwaad om alle fietssuggestiestroken systematisch in het geel aan te leggen.
 Hove Lintsesteenweg Hove Lintsesteenweg

Boechoutsesteenweg. Hier heeft men jammer genoeg nagelaten om de rode klinkers van de suggestiestrook te vervangen door gele. Dat was volgens ons dringender aan uitvoering toe dan op de Lintsesteenweg.
Hove Boechoutsesteenweg

Trage wegen: Frijthout
De realisatie van het landschapspark Frijthout overspant verschillende legislaturen.
De voltooiing van dit mooie, groene gebied dat van bebouwing gevrijwaard is gebleven, kan eindelijk tijdens deze bestuursperiode gebeuren. Er lopen een drietal trage wegen door dit gebied die Hove, Boechout en Mortsel met elkaar verbinden.
Als FB betreuren we het dat men voor de fietspaden voor dit soort landschapspark beton heeft gebruikt. Er zijn alternatieve halfverhardingen die zowel voor fietsers als wandelaars en rolstoelgebruikers absoluut geen hinder vormen. Jammer!

Hove Frijthout Hove Frijthout

Frijthout: fietsenstallingen
Men heeft aan de verschillende toegangswegen ruim voldoende fietsenstallingen voorzien. Het gaat om het type leunbeugels waaraan wij de voorkeur geven. Bovendien zijn ze in een materiaal vervaardigd dat past in dit landschapspark.
Verder staan de leunbeugels op voldoende afstand van elkaar. Een pluim!

Hove Frijthout Hove Frijthout

Fietspunt
Hove maakt deel uit van het Fietspunt Mortsel/Boechout/Kontich/Hove.
De gemeente Hove draagt al jaren haar financieel steentje bij om het Fietspunt operationeel te houden. In weerwil van de besparingen vanwege de spoorwegmaatschappij kan door het financieel engagement van Hove (en de andere gemeenten) het Fietspunt blijven bestaan. Een goede zaak, want via het Fietspunt wordt er niet alleen een alternatieve vorm van tewerkstelling aangeboden, maar kunnen fietsers er terecht voor kleine herstellingen en zorgen de medewerkers voor de netheid van de fietsenstallingen aan de betrokken stations.

Winterplan
De laatste jaren worden er ernstige inspanningen geleverd om bij sneeuw of ijzel de belangrijkste fietsroutes zo snel mogelijk sneeuw- of ijsvrij te maken. Hier en daar is het winterplan nog voor verbetering vatbaar, maar de wil is er om daaraan te werken.
Bovendien is men sinds de winter 2017-2018 zo veel mogelijk overgeschakeld op het gebruik van pekel. Dat belast minder het milieu.

Hove winterplan Hove winterplan
 
Fietsexamen zesde jaren
Al verschillende jaren wordt door de leerlingen van het 6de jaar van alle basisscholen het fietsexamen afgelegd. Daarbij moeten de kinderen via het fietsen van een fietsparcours tonen dat ze de nodige basisvaardigheden beheersen om in het verkeer te fietsen(voorrang verlenen, voldoende rechts houden, bochten correct nemen).
Tijdens dezelfde dag wordt er door de medewerkers van Hekla aan alle deelnemende klassen op een aanschouwelijke manier een sessie 'dode hoek' gegeven. De coördinatie gebeurt door de verantwoordelijke Vrije Tijd van de gemeente.

Verkeersveilige gemeente
De gemeente Hove is samen met 15 andere gemeenten uit de provincie Antwerpen geselecteerd om in te stappen in het project 'Verkeersveilige Gemeente'.
Hierbij krijgt de gemeente een kosteloos ondersteunings- en begeleidingstraject aangeboden om verder te werken aan de verkeersveiligheid.

CONCLUSIE
In ons Fietsrapport van 2012 schreven we o.a. in onze conclusie:
"...mag men toch iets meer doortastendheid verwachten".
En nog:
"Hopelijk wordt tijdens de volgende legislatuur een tandje bij gestoken en worden we als Fietsersbond wat vaker en vroeger bij de plannen van de heraanleg betrokken".
Laten we het zo stellen: over gebrek aan doortastendheid hebben we tijdens deze legislatuur niet te klagen. Er is duidelijk 'een tandje bij gestoken'!
Maar... we kunnen ons niet van de indruk ontdoen dat deze nieuwe bestuursploeg zich absoluut wilde bewijzen en zoveel mogelijk verwezenlijkingen op haar palmares wilde schrijven. Daar is op zich niets mis mee, ware het niet dat de kwaliteit van die verwezenlijkingen spijtig genoeg op een aantal vlakken te wensen over laat.
In dat verband verwijzen we naar de heraanleg van de Geelhandlaan en de Lintsesteenweg. Trouwens, we zijn met dit standpunt niet alleen. De fietspaden van de Geelhandlaan en de Lintsesteenweg konden tot 80% betoelaagd worden via het Fietsfonds. Alleen voldeden de plannen niet aan de voorwaarden om aanspraak te kunnen maken op die subsidies en werd het overleg met de Regionale Mobiliteitscommissie van de provincie dan maar stopgezet. Weg subsidies!
Verder kunnen we stellen dat we als Fietsersbond nog niet overbevraagd geweest zijn i.v.m. bepaalde plannen. Misschien zijn we wel onbekwaam of gewoon vervelende lastpakken ...


g